Ikona digitalne pristupačnosti

Odluka o upisu djece i o mjerilima upisa u dječji vrtić "Snježna pahulja" za pedagošku godinu 2019./2020.

2.8.2019.

DJEČJI VRTIĆ SNJEŽNA PAHULJA
DONJE SELO 29A, FUŽINE
KLASA: 034-02/19-01
URBROJ:2112/03-04-03-19-02
Fužine, 02.08.2019. godine

Na temelju članka 49. stavka 1. Statuta Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“, uz prethodnu suglasnost Osnivača (KLASA: 021-05/19- 01/07; URBROJ: 2112/03-01-19-12), na sjednici održanoj dana 02.08.2019. godine donijelo je

ODLUKU O UPISU DJECE I O MJERILIMA UPISA U DJEČJI VRTIĆ SNJEŽNA PAHULJA ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU


PRIJAVE ZA UPIS DJECE podnose se:

OD 6.8.DO 14.8. 2019. GODINE OD 12:00 DO 16:00H u prostorijama Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“.

I. VRSTE PROGRAMA

a) REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM U JASLIČKOJ GRUPI (za djecu od navršene 1.godine života)
b) REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM U JASLIČKOJ GRUPI (za djecu od navršene 1.godine života)
c) REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM U VRTIĆKIM GRUPAMA (za djecu od navršene 3.godine života)
d) REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM U VRTIĆKIM GRUPAMA (za djecu od navršene 3.godine života)

U jasličke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše 6 mjeseci, odnosno 1 godinu života.

U vrtićke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše 3 godine života.

II. UVJETI UPISA

Dokumentacija za upis

1) OSNOVNI DOKUMENTI:

 ispunjen obrazac Prijave za upis u 3 primjerka
 rodni list djeteta (preslika)
 potvrda nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (ne starije od 30 dana) i kopija knjižice procijepljenosti
 potvrda o prebivalištu za dijete
 dokaz o prebivalištu za oba roditelja - preslika važećih osobnih iskaznica oba roditelja

2) DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ ILI SKRBNIK DOKAZUJE PRAVO NA PREDNOST PRI UPISU:

 potvrda o radnom statusu roditelja – elektronički zapis o radno pravnom statusu sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od podnošenja Zahtjeva)
 potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja
 potvrda visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta
 dokaz o samohranosti (smrtni list za preminulog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta – kada je drugi roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb i kada je na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora)
 nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb ili Odluka drugog nadležnog tijela – za djecu s teškoćama u razvoju
 za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih
 rješenje mjerodavne službe o priznatom statusu invalida Domovinskog rata, statusu invalida
 preslika rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak
 sudsku odluku i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj

III. NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU

Temeljem Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Snježna pahulja, koju je donio Načelnik Općine Fužine 30.07.2019. godine prednost pri upisu djece u Dječji vrtić Snježna pahulja ostvaruje dijete koje:
• zajedno s oba roditelja ima prebivalište u Općini Fužine i državljanin je Republike Hrvatske
• dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u Općini Fužine i državljanin je Republike Hrvatske
• dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u Općini Fužine,
• dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom na području Općine Fužine.

Red prvenstva razrađuje se metodom bodovanja prema sljedećim kriterijima:

- Roditelji s prebivalištem na području Općine Fužine............................................................. 10 bodova
- Djeca invalida i djeca žrtava i invalida Domovinskog rata ......................................................5 bodova
- Djeca zaposlenih roditelja ......................................................... 4 boda za svakog zaposlenog roditelja
- Djeca samohranih roditelja ili djeca iz jednoroditeljskih obitelji ............................................... 4 boda
- Djeca u udomiteljskim obiteljima ............................................................................................... 4 boda
- Djeca u obitelji s troje i više djece ..................................................... 1 bod za svako maloljetno dijete
- Djeca s teškoćama u razvoju ....................................................................................................... 4 boda
- Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu .............................................................................. 1 bod
- Djeca roditelja koji primaju dječji doplatak ................................................................................. 1 bod

Roditelji koji imaju status redovitog studenta, a što dokazuju potvrdom visokoškolske ustanove o redovnom studiranju, izjednačeni su u ostvarivanju prednosti za upis sa zaposlenim roditeljima.
Za dijete sa specifičnim i/ili zdravstvenim posebnim potrebama (djeca s teškoćama u razvoju), bez obzira na ostvareni broj upisanih bodova, upis će se vršiti prema procjeni Povjerenstva Dječjeg vrtića sukladno posebnoj potrebi djeteta, mogućnosti uvjeta za prihvat i kapacitetima Dječjeg vrtića.

IV. NAČIN PROVOĐENJA UPISA

Upisi se provode u prostorijama Dječjeg vrtića Snježna pahulja na adresi Donje selo 29a, Fužine
Napomena:

a) Obrazac za prijavu roditelji mogu preuzeti u Dječjem vrtiću ili na mrežnim stranicama Općine Fužine
b) Povjerenstvo za provedbu upisa utvrđuje prijedlog Liste reda prvenstva slijedom provedenog natječaja za upis djece. Povjerenstvo je dužno u roku od 5 dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva za upis djece objaviti Liste reda prvenstva na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i na web stranici Općine Fužine (podizbornik „Dječji vrtić“)
c) Roditelj ima pravo prigovora na Listu reda prvenstva u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete. Pisana žalba prilaže se Upravnom vijeću u roku od 3 dana od dana oglašavanja Liste reda prvenstva.
d) Odluku o upisu djece donosi Upravno vijeće Ustanove.

V. OBJAVA REZULTATA UPISA

Lista reda prvenstva biti će objavljena na oglasnoj ploči Ustanove i na mrežnim stranicama Općine Fužine najkasnije do 22.08.2019. godine.
Konačni rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnoj ploči Ustanove najkasnije do 29.08. 2019. godine.
Predsjednica Upravnog vijeća
Darinka Franić, v.r.

DJEČJI VRTIĆ SNJEŽNA PAHULJA
DONJE SELO 29A, FUŽINE
KLASA: 034-02/19-01
URBROJ:2112/03-04-03-19-02
Fužine, 02.08.2019. godine

Na temelju članka 49. stavka 1. Statuta Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“, uz prethodnu suglasnost Osnivača (KLASA: 021-05/19- 01/07; URBROJ: 2112/03-01-19-12), na sjednici održanoj dana 02.08.2019. godine donijelo je

ODLUKU O UPISU DJECE I O MJERILIMA UPISA U DJEČJI VRTIĆ SNJEŽNA PAHULJA ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU


PRIJAVE ZA UPIS DJECE podnose se:

OD 6.8.DO 14.8. 2019. GODINE OD 12:00 DO 16:00H u prostorijama Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“.

I. VRSTE PROGRAMA

a) REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM U JASLIČKOJ GRUPI (za djecu od navršene 1.godine života)
b) REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM U JASLIČKOJ GRUPI (za djecu od navršene 1.godine života)
c) REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM U VRTIĆKIM GRUPAMA (za djecu od navršene 3.godine života)
d) REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM U VRTIĆKIM GRUPAMA (za djecu od navršene 3.godine života)

U jasličke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše 6 mjeseci, odnosno 1 godinu života.

U vrtićke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše 3 godine života.

II. UVJETI UPISA

Dokumentacija za upis

1) OSNOVNI DOKUMENTI:

 ispunjen obrazac Prijave za upis u 3 primjerka
 rodni list djeteta (preslika)
 potvrda nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (ne starije od 30 dana) i kopija knjižice procijepljenosti
 potvrda o prebivalištu za dijete
 dokaz o prebivalištu za oba roditelja - preslika važećih osobnih iskaznica oba roditelja

2) DOKUMENTI KOJIMA RODITELJ ILI SKRBNIK DOKAZUJE PRAVO NA PREDNOST PRI UPISU:

 potvrda o radnom statusu roditelja – elektronički zapis o radno pravnom statusu sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od mjesec dana od podnošenja Zahtjeva)
 potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja
 potvrda visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta
 dokaz o samohranosti (smrtni list za preminulog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta – kada je drugi roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb i kada je na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora)
 nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb ili Odluka drugog nadležnog tijela – za djecu s teškoćama u razvoju
 za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih
 rješenje mjerodavne službe o priznatom statusu invalida Domovinskog rata, statusu invalida
 preslika rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak
 sudsku odluku i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj

III. NAČIN OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU

Temeljem Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Snježna pahulja, koju je donio Načelnik Općine Fužine 30.07.2019. godine prednost pri upisu djece u Dječji vrtić Snježna pahulja ostvaruje dijete koje:
• zajedno s oba roditelja ima prebivalište u Općini Fužine i državljanin je Republike Hrvatske
• dijete koje zajedno sa samohranim roditeljem ima prebivalište u Općini Fužine i državljanin je Republike Hrvatske
• dijete kojem je dodijeljen skrbnik ili je smješteno u udomiteljsku obitelj, neovisno o njegovom prebivalištu, ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište u Općini Fužine,
• dijete koje je strani državljanin i koje zajedno s roditeljima ima status stranca s odobrenim stalnim boravkom na području Općine Fužine.

Red prvenstva razrađuje se metodom bodovanja prema sljedećim kriterijima:

- Roditelji s prebivalištem na području Općine Fužine............................................................. 10 bodova
- Djeca invalida i djeca žrtava i invalida Domovinskog rata ......................................................5 bodova
- Djeca zaposlenih roditelja ......................................................... 4 boda za svakog zaposlenog roditelja
- Djeca samohranih roditelja ili djeca iz jednoroditeljskih obitelji ............................................... 4 boda
- Djeca u udomiteljskim obiteljima ............................................................................................... 4 boda
- Djeca u obitelji s troje i više djece ..................................................... 1 bod za svako maloljetno dijete
- Djeca s teškoćama u razvoju ....................................................................................................... 4 boda
- Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu .............................................................................. 1 bod
- Djeca roditelja koji primaju dječji doplatak ................................................................................. 1 bod

Roditelji koji imaju status redovitog studenta, a što dokazuju potvrdom visokoškolske ustanove o redovnom studiranju, izjednačeni su u ostvarivanju prednosti za upis sa zaposlenim roditeljima.
Za dijete sa specifičnim i/ili zdravstvenim posebnim potrebama (djeca s teškoćama u razvoju), bez obzira na ostvareni broj upisanih bodova, upis će se vršiti prema procjeni Povjerenstva Dječjeg vrtića sukladno posebnoj potrebi djeteta, mogućnosti uvjeta za prihvat i kapacitetima Dječjeg vrtića.

IV. NAČIN PROVOĐENJA UPISA

Upisi se provode u prostorijama Dječjeg vrtića Snježna pahulja na adresi Donje selo 29a, Fužine
Napomena:

a) Obrazac za prijavu roditelji mogu preuzeti u Dječjem vrtiću ili na mrežnim stranicama Općine Fužine
b) Povjerenstvo za provedbu upisa utvrđuje prijedlog Liste reda prvenstva slijedom provedenog natječaja za upis djece. Povjerenstvo je dužno u roku od 5 dana po isteku roka za podnošenje zahtjeva za upis djece objaviti Liste reda prvenstva na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića i na web stranici Općine Fužine (podizbornik „Dječji vrtić“)
c) Roditelj ima pravo prigovora na Listu reda prvenstva u dijelu koji se odnosi na njegovo dijete. Pisana žalba prilaže se Upravnom vijeću u roku od 3 dana od dana oglašavanja Liste reda prvenstva.
d) Odluku o upisu djece donosi Upravno vijeće Ustanove.

V. OBJAVA REZULTATA UPISA

Lista reda prvenstva biti će objavljena na oglasnoj ploči Ustanove i na mrežnim stranicama Općine Fužine najkasnije do 22.08.2019. godine.
Konačni rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnoj ploči Ustanove najkasnije do 29.08. 2019. godine.
Predsjednica Upravnog vijeća
Darinka Franić, v.r.