Ikona digitalne pristupačnosti

PROGRAM PREDŠKOLE

Program predškole namijenjen je djeci koja nisu obuhvaćena niti jednim oblikom redovnog programa vrtića, a u godini su prije polaska u školu. Program predškole za djecu koja koriste usluge Dječjeg vrtića integriran je u redoviti program.

Cilj programa je osigurati primjereno okruženje kako bi dijete u godini prije polaska u školu razvilo svoje potencijale (emocionalne, fizičke, ekspresivne i spoznajne mogućnosti) te kroz zadovoljenje djetetovih trenutnih interesa steklo znanja, vještine i navike koje će mu pružiti kvalitetan temelj za savladavanje izazova koje pred dijete stavlja upis u školu.

Rad s djecom u godini pred školu planira se i oblikuje cjelovito, a ne parcelizirano izbjegavajući element „školifikacije“ u bilo kojem obliku.

Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.